2020-12-04 11:33:10

Održana sjednica Vijeća učenika

Vijeće učenika jedno je od savjetodavnih tijela koje djeluje u školi. U rad Vijeća učenika učenici se aktivno uključuju dajući svoj doprinos kreiranju i realizaciji Plana i programa škole.  

Prva sjednica Vijeća učenika OŠ-SE RIVARELA u školskoj godini 2020. /2021. održana je u dva odvojena termina; za predstavnike 9 razrednih odjeljenja učenika razredne nastave i za predstavnike 8 razrednih odjeljenja učenika predmetne nastave.

 Održavanju sjednice Vijeća učenika prethodile su rasprave po točkama opsežnog dnevnog reda na satovima razredne zajednice pa su vodstva razrednih odjeljenja na sjednicu došli pripremljeni i aktivno sudjelovali u radu iznoseći stavove i prijedloge svojih razrednih sredina.

Ove je godine poseban naglasak stavljen na iskustva nakon proljetne nastave na daljinu kao i na prijedloge za poboljšanje rada u slučaju eventualne online nastave. Učenici su se sa žaljenjem osvrnuli na aktivnosti i programe predviđene Kurikulumom škole koji se zbog epidemiološke situacije neće ostvariti (razni oblici terenske nastave, vanučionička nastava…).

Iako su se učenici prilagodili epidemiloškim uvjetima rada, poštuju i pridržavaju se propisanih mjera i uputa u školi, vjeruju da će uz malo odricanja na određeni rok, ubrzo osigurati više zadovoljstva i zdravlja.

 


Osnovna škola Rivarela Novigrad