preskoči na sadržaj
NATJEČAJI

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO UČITELJA/ICE KLAVIRA

Osnovna škola – Scuola elementare
              RIVARELA
      Novigrad – Cittanova

KLASA: 112-01/20-01/12
URBROJ: 2105-03-14-20-1
Novigrad, 22. listopada 2020. 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja KLASA: 012-04/19-01/03, URBROJ: 2105-03-14-19-01 od 6. lipnja 2019. godine, članka 7. Pravilnika o radu Osnovne škole – Scuola elementare RIVARELA, članka 99. Statuta Osnovne škole – Scuola elementare RIVARELA raspisuje se:

 

NATJEČAJ

ZA RADNO MJESTO

 

1. UČITELJA/ICE KLAVIRA

  • 1 izvršitelj/ica,
  • na neodređeno,
  • puno radno vrijeme – 40 sati,
  • ugovara se probni rad od 90 dana,
  • na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

                     


UVJETI:

 

-uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa – sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( NN br. 47/96 i 56/01) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( NN br. 6/19)
 

ZAPREKE ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA:

-radni odnos ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za kaznena djela iz članka 106. stavka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

-radni odnos ne može zasnovati osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. stavak 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

UZ VLASTORUČNO POTPISANU PRIJAVU NA NATJEČAJ POTREBNO JE DOSTAVITI:

 

1.  životopis,

2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

3. dokaz o državljanstvu,

4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za

    zasnivanje radnog odnosa  iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i

    srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci),

5. elektronički zapis ili potvrda o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji

    Hrvatskog zavod za mirovinsko osiguranje (elektronički zapis ili potvrda o radno

    pravnom statusu)

 

Isprave od 1.-6. prilažu se u neovjerenoj preslici.

Kandidat izabran po natječaju dužan je nakon izbora, prije sklapanja ugovora o radu predočiti izvornike traženih dokumenata.

U prijavi na natječaj kandidati su dužni navesti adresu, broj telefona/mobitela odnosno adresu elektroničke pošte kako bi putem istih mogli biti obaviješteni o datumu i vremenu predviđenom za razgovor (intervju).

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju temeljem nekog drugog posebnog zakona dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti preslike rješenja ili potvrde o priznatom pravu te svu ostalu dokumentaciju temeljem koje ostvaruju pravo prednosti.

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjetima natječaja dužni su pristupiti razgovoru (intervju) pred Povjerenstvom.

Kandidat prijavom na natječaj daje svoju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.  

 

Rok za prijavu na natječaj je osam  (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole .

S odabranim kandidatom sklopit će se Ugovor o radu.

 

Prijava s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostavlja se pisanim putem, neposredno u tajništvu Škole ili putem pošte uz naznaku na omotnici " Za natječaj za radno mjesto učitelja/ice klavira˝, na adresu škole : OSNOVNA ŠKOLA – SCUOLA ELEMENTARE RIVARELA, EMONIJSKA ULICA 4, 52466 NOVIGRAD – CITTANOVA.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Škole najkasnije u roku od 8 dana od dana sklapanja Ugovora o radu s odabranim kandidatom.

 

                                                                                Ravnateljica                        

                                                                          Davorka Parmač, prof.    


Priloženi dokumenti:
OBAVIJEST_O_IZBORU_KANDIDATA_-_KLAVIR.pdf (173.59 KB)

Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Azra Softić Sinanović   datum: 22. 10. 2020.

TražilicaSavjetovanje mladih

Školska brošura


Katalog knjižnice


Društvene mreže

 


Medijska pismenost

Brojač posjeta
Ispis statistike od 5. 4. 2020.

Ukupno: 62043
Ovaj mjesec: 2785
Ovaj tjedan: 801
Danas: 33
preskoči na navigaciju