preskoči na sadržaj
NATJEČAJI

JAVNI POZIV ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA/ICU U NASTAVI

Osnovna škola – Scuola elementare 
                RIVARELA
       Novigrad – Cittanova

KLASA:112-01/20-01/08
URBROJ:2105-03-14-20-1
Novigrad, 3. kolovoza 2020.

U sklopu projekta „MOZAIK 3“ koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno- obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

 

Osnovna škola - Scuola elementare RIVRELA, Novigrad – Cittanova kao partner u projektu raspisuje

 

POZIV
za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju


Radno mjesto: POMOĆNIK/CA U NASTAVI

Broj traženih osoba: 3

 

 • Mjesto rada: Osnovna škola – Scuola elementare RIVARELA, Novigrad

 

R.br.

Naziv škole i sjedište

Razred 2020./2021.

Sati tjedno

1.

Osnovna škola -Scuola elementare RIVARELA, Emonijska ulica 4, 52466 Novigrad

2.

22

2.

Osnovna škola -Scuola elementare RIVARELA, Emonijska ulica 4, 52466 Novigrad

4.

22

3.

Osnovna škola -Scuola elementare RIVARELA, Emonijska ulica 4, 52466 Novigrad

5.

27

 

 • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2020./2021.

 

 

UVJETI:

Pomoćnik/ca u nastavi mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,
 • završeno osposobljavanje i stečena djelomična kvalifikacija,
 • protiv te osobe nije pokrenut kazneni postupak, odnosno nije pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08 i 69/17).

 

 

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno – obrazovnog procesa u zadatcima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima.

Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima i vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

 

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu na određeno vrijeme od početka nastavne godine te do kraja nastavne godine, kojim će se definirati međusobna prava i obveze.

 

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

 

U prijavi na poziv kandidat mora navesti kontakt podatke (adresu, odnosno e-mail adresu) na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na javni poziv, kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o državljanstvu (presliku domovnice),
 • životopis,
 • uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana,
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati,
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Javiti se mogu i kandidati koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati, uz uvjet da isti završe  prije početka rada.

 

Svi su izabrani kandidati obvezni savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada te će ista biti organizirana za izabrane kandidate.

Kandidati koju su već završili taj program, trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju te nisu obvezni pohađati edukaciju. Edukaciju će organizirati Istarska županija u okviru provedbe projekta „MOZAIK 3“. Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.03.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo. Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103. st. 1. navedenog Zakona koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.
Poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjetima natječaja dužni su pristupiti razgovoru (intervju) pred Povjerenstvom.

Kandidat prijavom na natječaj daje svoju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.  

Rok za prijavu na natječaj je osam  (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole .

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Škole najkasnije u roku od 8 dana od dana sklapanja Ugovora o radu s odabranim kandidatom.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva podnose s isključivo preporučenom pošiljkom ili osobnom predajom na adresu Škole:

Osnovna škola – Scuola elementare RIVARELA, Emonijska ulica 4, 52466 Novigrad – Cittanova,uz naznaku „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju“.

 

Javni poziv (natječaj) je otvoren od 3.8.2020. godine do 11.8.2020. godine.

 

Zainteresirani za zaposlenje u više škola, dostavljaju svu dokumentaciju u sve škole, a u prijavi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

 

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

 

                                              Ravnateljica

                                    Davorka Parmač, prof.

 

 

 Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Azra Softić Sinanović   datum: 3. 8. 2020.

TražilicaSavjetovanje mladih

Školska brošura


Katalog knjižnice


Društvene mreže

 


Medijska pismenost

Brojač posjeta
Ispis statistike od 5. 4. 2020.

Ukupno: 62045
Ovaj mjesec: 2787
Ovaj tjedan: 803
Danas: 35
preskoči na navigaciju