preskoči na sadržaj
NATJEČAJI

NATJEČAJ STRUČNI SURADNIK PEDAGOG/ICA

 

.
 
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10-isp., 90/11., 5/12.-uredba, 16/12.-pročišćeni tekst, 86/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18. i 98/19.), te članka 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja, ravnateljica Osnovne škole – Scuola elementare RIVARELA, raspisuje
 

 
N  A  T  J  E  Č  A  J
za zasnivanje radnog odnosa
za slijedeća radna mjesta:
 

  • Stručni/a suradnik/ca pedagog, 1 izvršitelj/ica puno, određeno radno vrijemeNa natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova ( NN 82/08., 69/17.).
Izrazi u ovom natječaju navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se jednako na osobe oba spola.

Uvjeti:

Pored općih uvjeta iz Zakona o radu (NN93/14 i 127/17) kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (''Narodne novine'', broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. 98/19) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika i osnovnoj školi (''Narodne novine'', broj 6/2019.)

Radni odnos u Školi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (''Narodne novine'', broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14.,7/17., 68/18. i 98/19)

Uz pisanu prijavu kandidat treba priložiti:
- životopis,
- diplomu, odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja,
- dokaz o državljanstvu,
- uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana od dana objave natječaja,
- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Svi navedeni prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu priložiti izvornike isprava.

Kandidat   koji  ostvaruje  pravo prednosti  pri  zapošljavanja na temelju članka  102. stavka 1.-3.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj  121/17), članka 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata NN broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Najkasnije do isteka roka za podnošenje prijava na natječaj, na  mrežnoj stranici Škole  http://os-mdrzica-du.skole.hr   objaviti će se način procjene odnosno testiranja kandidata te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata ukoliko se procjena odnosno testiranje provodi o poznavanju propisa.
Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete iz natječaja obvezni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj procjeni odnosno testiranju, smatra se da je prijava na natječaj povučena.

U prijavi na natječaj kandidat je dužan navesti osobne podatke (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja) i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje. Time kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe javnog natječaja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve priloge navedene u natječaju i koja je pristigla u zadanom roku.

Rok za predaju prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta slati poštom ili neposredno na adresu s naznakom:
Osnovna škola–Scuola elemntare RIVARELA
Emonijska 4
52466 Novigrad
< za natječaj-naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje>

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem mrežnih stranica Škole u roku od petnaest dana od dana sklapanja ugovora o radu sa izabranim kandidatom, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno.
Iznimno ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu sve se kandidate izvješćuje istim tekstom obavijesti o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu se kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.
Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Eva Mofardin   datum: 6. 3. 2020.

TražilicaSavjetovanje mladih

Školska brošura


Katalog knjižnice


Društvene mreže

 


Medijska pismenost

Brojač posjeta
Ispis statistike od 5. 4. 2020.

Ukupno: 61997
Ovaj mjesec: 2739
Ovaj tjedan: 755
Danas: 173
preskoči na navigaciju