preskoči na sadržaj
NATJEČAJI

Natječaj tajnik/ica neodređeno puno radno vrijeme

86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) , članka  2. Pravilnika o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima (NN 40/2014), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja i Pravilnika o radu
Osnovne škole – Scuola elementare RIVARELA, raspisuje
 
NATJEČAJ
za  radno mjesto
 

  1. TAJNIK/TAJNICA ŠKOLE-1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme– 40 sati tjedno.

UVJETI: 
Sukladno članku 105. stavku 16. Zakona poslove tajnika škole može obavljati osoba koja ima:
1. završen sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,
2. završen preddiplomski stručni studij upravne struke ako se na natječaj ne javi osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij pravne ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave.
Sukladno članku 6., stavku 7., podstavku C:

  •  radno iskustvo na poslovima tajnika u sustavu odgoja i obrazovanja


Uz pisanu i potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:
– životopis
– diplomu o stečenom obrazovanju
– domovnicu ili osobnu iskaznicu
– uvjerenje da kandidat nije pravomoćno osuđen i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana
– elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO, ne starije od 30 dana.

Svi prilozi mogu biti predani u preslici, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Na natječaj za radno mjesto mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu korišteni su neutralno i odnose se i na muške i ženske kandidate.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti dokument o priznatom statusu iz kojeg je navedeno pravo vidljivo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze iz članka 103. navedenog Zakona a koji su navedeni na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92,77/92,86/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN 57/96., 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.
S prijavljenim kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu provest će se vrednovanje – prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata. Škola ne obavještava osobu o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća testiranje ( intelektualno-kognitivne i psihološke sposobnosti ,propisi i primjena propisa za tajnika), praktičnu provjeru sposobnosti i vještina (informatička pismenost ) i intervju.


Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem testiranja, praktične provjere sposobnosti i vještina i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Na školskoj mrežnoj stranici http://os-rivarela-novigrad.skole.hr/   objavljuje se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i područje provjere. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Potpune prijave šalju se na adresu Osnovna škola- Scuola elementare RIVARELA, Emonijka 4 , 52466 Novigrad, s naznakom „ za natječaj za radno mjesto tajnika“.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Obavijest o ishodu natječajnog postupka sa imenom i prezimenom odabranog kandidata, škola će objaviti na svojim mrežnim stranicama u roku od 3 dana od dana odabira osobe u natječajnom postupku, te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni i neće biti pojedinačno pisano obaviješteni.
Prijavom na natječaj kandidat daje izričitu privolu Osnovnoj školi- Scuola elementare RIVARELA, za prikupljanje, korištenje i obradu svih dostavljenih podataka u svrhu provedbe natječaja sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka i objavom osobnih podataka (ime, prezime, titula) na mrežnoj stranici škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja. 
Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Eva Mofardin   datum: 20. 2. 2020.

TražilicaSavjetovanje mladih

Školska brošura


Katalog knjižnice


Društvene mreže

 


Medijska pismenost

Brojač posjeta
Ispis statistike od 5. 4. 2020.

Ukupno: 62043
Ovaj mjesec: 2785
Ovaj tjedan: 801
Danas: 33
preskoči na navigaciju